Com funciona/how does it work

Molt Fàcil! Faci una llista de tot allò que hi ha pendent a casa seva, i truqui o contacti'ns a través del formulari de contacte.
POP Serveis es posarà en contacte amb vostè i solucionarà el seu problema.
POP Serveis està ubicada al Pla de l'Estany i es desplaça per les comarques veïnes.
It's so easy! Just write a to do list and call or get in touch with POPserveis through the contact form in this page. For the convenience of the recently arrived clients I speak English and French. 
POPserveis will contact you and solve your problem.
POPserveis is located in Pla de l'Estany and travels to the neighbouring areas.

Què pot fer POPserveis per a vostè?

What can POPserveis do for you?

 

AIGUA

(Fuites, instal·lació i reparació d'aixetes, canonades, calefacció, regs, desguassos, aigüeres, reparació de sanitaris, instal·lació d'escalfador elèctric, rentadora...)

LLUM

(Instal·lar làmpades, endolls, interruptors, campanes extractores, aparells divisors...)

PALETERIA

(Reparacions, renovació de sòcols, enrajolats, sistemes de guix laminat, petites demolicions...)

JARDÍ

(Desbrossament i condicionament d'espais, manteniment del jardí, plantació, poda de branques, tallar gespa, instal·lació de regs automàtics...)

GENERAL

(Col·locacció de cortines, prestatgeries, parquet, miralls, quadres, mampares i accesoris de bany, baldes, panys, muntar mobles, canviar vidres trencats, reparació i motorització de persianes, mosquiteres a mida, neteja amb aigua a pressió, entrar la llenya, anar a buscar el butà, dur trastos a la deixalleria, portar el cotxe a la ITV...)

LOGÍSTICA DE LLOGUER DE CASES I APARTAMENTS TURÍSTICS

(Checkin & out, contractes, finança, manteniment i neteja)

PINTURA

(Reixes, portes i finiestres, parets, retolació de façanes.)

BRICOCOACHING (Li ensenyem com fer-ho vostè mateix/a)


Digui'ns què necessita!

 

WATER (leakings, faucet installation&repair, pipes, heating, watering, draining, sinks, sanitaries, electric thermo, washing machine...)

ELECTRICITY (installation of lamps, sockets, switches, extractor hoods, other devices...)

MASONRY (repairs, baseboards, small tiling, laminated plasterboard, demolition...)

GARDEN (brushcutting, lawn mowing, garden maintenance, planting, pruning, watering systems...)

GENERAL (curtains installation, shelves, wooden/laminated flooring, mirrors, frames, bathroom screens, locks, furniture assembly, broken glasses replacement, blinds repair and motorization, custom mosquito nets, high pressure cleaning, entering the firewood, get the butane cylinder, furniture transport, take items to the garbage dump, take the car to the ITV...)

HOUSES AND TOURISTIC APARTMENTS LOGISTICS (checkin&checkout, contracts, bails, maintenance...)

PAINTING (grids, doors and windows, walls and ceilings, façade signage...)

BRICOCOACHING (I teach you how to do it)

Just tell me what is your need !

Tarifes més que raonables/

Reasonable rates

 

24 € Hora de treball (més IVA)
+2 € Hora de maquinària
(talla gespa, desbrossadora, motocultor)

Desplaçaments

24 € l'hora Fins a 20 km (més IVA)
segons el temps esmerçat
0.3 € el km Més de 20 km
afegint quilometratge  

IVA reduït

POPserveis aplica automàticament l'IVA reduït (del 10%) en feines de renovació o reparació en habitatges particulars (que compleixin els requisits del Reial Decret-Llei 6/2010)
 
24 € per working hour (plus VAT)
+ 2 € when using petrol machines (lawn mower, brushcutter, rotavator)
Displacement rates:
24 € per hour (plus VAT) till 20 km
24 € per hour and 0.3 € per km (plus VAT) when more than 20 km
Reduced VAT: POPserveis automatically applies reduced VAT (10%) on renovation or repair work on private homes (that meet the requirements of the R-D Law 6/2010) 
 
 

Els 5 compromisos /

The 5 commitments

Qualitat

La feina no es donarà per acabada fins que el client no estigui totalment satisfet.

Respecte per al client i el seu temps

Els missatges rebuts tindran resposta en breu espai de temps i es respectaran els terminis pactats.

Honestedat en l'estimació de costos

No farem cap feina imprevista sense demanar-ne l'aprovació.

Professionalitat

Protegirem la propietat del client i tindrem una assegurança sobre la feina feta.

Bon humor

Sempre estarem de bon humor. Encara que totes aquestes feines pendents a casa hagin desesperat al client.

 

Quality

The work will not be considered completed until the client is fully satisfied.

Respect for the customer and his/her time

The messages received will be answered in a short time and the agreed deadlines will be respected.

Honesty in cost estimation

Not any unforeseen work will be done without asking for approval.

Professionalism

I will protect the client's property and have insurance on the work done

Good mood

I will always be in a good mood, although all this pending work at home has despaired the client.